چرا ۲۷ چالش؟

27 چالش پیش‌روی مدیران و راهکارهای آن ترجمه دکترعبدالحمید ابراهیمی - اسماعیل صیامی - حسین وطنی

مقدمه نویسنده کتاب «۲۷ چالش پیش‌روی مدیران و راهکارهای آن» وقتی دربارهٔ ۲۷ چالش حرف می‌زنم، از من می‌پرسند، «چرا ۲۷ چالش به‌جای ۲۶ یا ۲۸ و یا هر تعداد دیگر؟» این کتاب مبتنی بر ۲۰ سال تحقیق میدانی است READ MORE