در اهمیت مدیریت مسئولانه

مدیریت مسئولانه دموکراسی نهادها استبداد مسئولیت‌پذیری پاسخگویی

اگر نهادها و مؤسسات در جامعه کثرت‌گرای متشکل از نهادها با آزادی عمل و استقلال مسئولانه عمل ننمایند، فردگرایی و جامعه‌ای که در آن به افراد فرصتی برای نشان دادن و تکامل خودشان داده می‌شود را نخواهیم داشت. در عوض READ MORE